Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij zullen ten  alle tijden de nederlandse regels naleven, die op verkoop via internet van toepassing zijn. De volgende regels zijn dan ook nog ter informatie.

1. artikel
1.1. De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de internetsite. Zij worden zo volledig mogelijk beschreven en bezitten de eigenschappen die door ons in het aanbod worden genoemd.
1.2. Nijmeegs Jopie Nijmegen garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.
2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN
2.1. Nijmeegs Jopie behoud zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Nijmeegs Jopie Nijmegen zal artikelen slechts leveren nadat de klant het gehele bedrag inclusief de verzendkosten d.m.v. vooruitbetaling aan nijmeegs Jopie Nijmegen heeft verricht.
2.2. Alle bestellingen die gedaan worden zullen middels een e-mail bevestigd worden door nijmeegs Jopie Nijmegen op het door de aankoper opgeven e-mail adres.
3. ZICHTTERMIJN
3.1. Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De koop is pas definitief als er 7 werkdagen na ontvangst van het product zijn verstreken.
3.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant gerechtigd is het artikel te testen.
3.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren (aanbiedingen en speciale bestellingen uitgezonderd). De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.
De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.
Het al door de klant betaalde bedrag zal door Nijmeegs Jopie Nijmegen binnen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van het geretouneerde terugbetaald worden, excl. de verzendkosten
3.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de vervoerder. Er wordt van uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op 7 werkdagen volgend op de datum van betaling.
3.5. Het bewijs dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, moet door de koper worden aangetoond. Nijmeegs Jopie Nijmegen accepteert in dat opzicht een door de TNT Post afgestempelde vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.
3.6. De voorwaarden voor terugzending worden vermeld in hoofdstuk 7 Garantie.
4. TOT STANDKOMING KOOPOVEREENKOMST
4.1. Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Nijmeegs Jopie Nijmegen aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn.
5. LEVERING
5.1. Nijmeegs Jopie Nijmegen zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen met de meeste spoed, doch tenminste binnen 14 dagen uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 3 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.2. De vervoerder wordt door Nijmeegs Jopie Nijmegen bepaald (wij gebruiken de diensten van TNT-post). Indien u daarvoor een andere voorkeur heeft kan dit extra kosten met zich meebrengen. De klant betaalt de verzendkosten.
5.3 Levering zal in principe zsm geschieden. Onze webshop is nu al actief vanaf augustus 2010 en wij hebben de volgende balans kunnen maken. Paketten worden tot nu toe nog vrijwel altijd binnen 1 tot 2 dagen afgeleverd door TNT. Onze brievenbuspost doet er meestal ca 1 tot 3 dagen over om geleverd te worden. Helaas zijn er wel eens uitzonderingen, maar TNT doet tot nu toe nog zeer goed zijn best.
6. TRANSPORTRISICO
6.1. Nijmeegs Jopie Nijmegen draagt het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport der artikelen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Uitgezonderd "brievenbuspost" (omdat wij hier geen controle op uit kunnen voeren van aflevering)
6.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico opnieuw op Nijmeegs Jopie Nijmegen over, nadat de artikelen door de TNT Post of de door Nijmeegs Jopie Nijmegen aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.
6.3. Indien 1 of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Nijmeegs Jopie Nijmegen gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.
8. BETALEN
8.1. alle bestellingen dienen middels vooraf overmaken via bank betaald te worden. De leveringstermijn, gesteld in paragraaf 5.1., zal dan ingaan zodra het verschuldigde bedrag door Nijmeegs Jopie Nijmegen ontvangen is.
8.2. Een bewijs van betaling wordt samen met het bestelde product opgestuurd naar de klant. Dit is tevens betaalbewijs en garantiebewijs.
8.3. Wanneer de klant een geplaatste bestelling niet binnen 5 dagen heeft betaald zal de bestelling geannuleerd worden.
8.4. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 5 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door Nijmeegs Jopie Nijmegen aangegeven (dit na aanvraag via email), te worden betaald. Artikelen worden pas geleverd na betaling.
8.5. Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.
8.6 Bestellingen die afgehaald worden in onze winkel in Nijmegen worden maximaal 7 dagen apart gehouden worden. (via email kan hier een langere termijn voor worden aangevraagd)
9. TERUGBETALINGEN
9.1. Reeds betaalde bedragen, voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd op grond van door Nijmeegs Jopie Nijmegen gestelde voorwaarden, zullen worden terugbetaald. De verzendkosten worden niet vergoed.
9.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 7 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.
10. OVERIGE BEPALINGEN
10.1. De juistheid van alle door Nijmeegs Jopie Nijmegen opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht Nijmeegs Jopie Nijmegen schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.
10.2. Voor de gevolgen van typ en/of programmeer of programmafouten op de internetsite of in schriftelijke correspondentie, kan Nijmeegs Jopie Nijmegen geen aansprakelijkheid aanvaarden.
10.3. Nijmeegs Jopie Nijmegen is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.
10.4. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met deze verkoopvoorwaarden.
10.5. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11. Copyright : Nijmeegs Jopie Nijmegen
11.1. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Nijmeegs Jopie Nijmegen tekst- en/of beeldmateriaal van de site www.jopieswebshop.nl of www.nijmeegsjopie.nl of www.militairekleding.nl over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zijn wij genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen.

privacy policy

Nijmeegs Jopie vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Nijmeegs Jopie registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar door u geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.

Wat registreren wij?
Voor het uitvoeren van opdrachten en bestellingen registreren wij van onze klanten:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • De bestelling of opdracht zelf.

Wat doen wij met de gegevens?
Klantgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van en voor communicatie over opdrachten en bestellingen. Klantgegevens worden nooit aan derden verstrekt als dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten en bestellingen. Zo moeten naam en adres worden doorgegeven aan de vervoerder, of uitvoerder bij bestelling van bijvoorbeeld dog-tags. Nimmer zullen wij gegevens voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken. Klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen over de door ons geregistreerde gegevens.

Service en garantie

7. GARANTIE
7.1. Nijmeegs Jopie Nijmegen garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Nijmeegs Jopie Nijmegen op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Nijmeegs Jopie Nijmegen te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.
7.3. De door Nijmeegs Jopie Nijmegen verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
- Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid
- Onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;
- (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
- Reparaties verricht door de klant zelf of door derden,
- Indien de klant Nijmeegs Jopie onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
- Van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);
- Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.
7.4. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk of elektronisch te melden. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel binnen 7 dagen te retourneren, onder mededeling van het gebrek.
7.5. Nijmeegs Jopie Nijmegen behoudt zich het recht voor om, na beoordeling van rechtsgeldigheid, het geleverde product wel of niet te vervangen. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, is Nijmeegs Jopie Nijmegen in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
7.6.Nijmeegs Jopie Nijmegen is echter niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door ons geleverd artikel.
7.7. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.